Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 10/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẬP

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁN 10/2018

Thứ/ ngày

Chánh án

Phó Chánh án

(Đ/c Trường)

Phó Chánh án

(Đ/c Nghị)

TUẦN I:

Thứ 2, ngày 01/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Họp tại Huyện ủy về công tác tuyên giáo

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 3, ngày 02/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Ngọc Đồng

Thứ 4, ngày 03/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Mỹ Lung

Làm việc tại UBND xã Đồng Lạc

Thứ 5, ngày 04/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Trung Sơn

Thứ 6, ngày 05/10/2018

Họp cơ quan

Họp cơ quan

Họp cơ quan

Thứ 7, ngày 06/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 07/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

TUẦN II

Thứ 2, ngày 08/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 3, ngày 09/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Lương Sơn

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 4, ngày 10/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ

Làm việc tại UBND xã Hưng Long

Thứ 5, ngày 11/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 6, ngày 12/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Nga Hoàng

Làm việc tại UBND xã Lương Sơn

Thứ 7, ngày 13/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 14/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

TUẦN III:

Thứ 2, ngày 15/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 3, ngày 16/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Ngọc Đồng

Thứ 4, ngày 17/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 5, ngày 18/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 6, ngày 19/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 7, ngày 20/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 21/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

TUẦN IV:

Thứ 2, ngày 22/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Ngọc Đồng

Thứ 3, ngày 23/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 4, ngày 24/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 5, ngày 25/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 6, ngày 26/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 7, ngày 27/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 28/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ 2, ngày 29/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 3, ngày 30/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 4, ngày 31/10/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

                        

 

CHÁNH ÁN

Hoàng Quốc Việt