Loading...
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh

img

image

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Ủy ban Thẩm phán.

b) Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Trường hợp