Loading...
Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

image

Số: /TA-VP

V/v triển khai Nghị định

số 30/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

imageĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 16 tháng 3 năm 2020

   Kính gửi:

- Chánh án Tòa án nhân dân huyện, thành, thị;

   - Chánh tòa, Trưởng phòng TAND tỉnh.

  Ngày 05/3/2020, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư được ban hành và có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định về công tác văn thư và quản lý Nhà nước về công tác văn thư bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đồng chí quán triệt, triển khai áp dụng Nghị định số 30/2020/NĐ-CP tại đơn vị theo đúng quy định, đặc biệt áp dụng đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản tại Phụ lục I của Nghị định. Nội dung văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Các đ/c Chánh án (để theo dõi);

- Lưu VPTH, Th (08b).

TL. CHÁNH ÁN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Thu Trang

File toàn văn V/v triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 30.signed.pdf Tải về
Lượt xem: 134
cdscv