Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

23.484

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.464

Hình sự

2.895

Dân sự

16.685

Hôn nhân và gia đình

187

Kinh doanh thương mại

68

Hành chính

76

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

109

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv